Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007-2013

 

     program_reg     pomorskie    ue

 

 

Oś Priorytetowa 1. Rozwój i innowacje w MŚP
Działania 1.1 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Poddziałania 1.1.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa
Numer Wniosku WND-RPPM.01.01.02-00-027/13
Numer Umowy UDA-RPPM.01.01.02-00-027/13-00

Tytuł projektu "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa ARCONA poprzez zakup nowych środków trwałych niezbędnych do wdrożenia nowych wyrobów"